Algemene voorwaarden

1.Gelding en aanvaarding van deze voorwaarden.

1.1De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. en haar klanten, voor zover er niet wordt van afgeweken bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant zijn Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. alleen tegenstelbaar wanneer zij door Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven, voor alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, huidige algemene voorwaarden
van kracht.

1.3 Iedere klant wordt geacht bij het plaatsen van een bestelling deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen voorwaarden.

2.Offertes en bestellingen.

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting.

2.2 Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. slechts na schriftelijke bevestiging ervan.

2.3 Onze aangestelden of bedienden zijn geenzins bevoegd om een bestelling of opdracht te bevestigen. Bestellingen of opdrachten opgenomen door een aangestelde of bediende van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de zaakvoerder.
Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren zonder enige vorm van verantwoording.

2.4 Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald.

2.5 Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolgen van overmacht, onder andere bij uitputting van de voorraad, uitblijven van leveringen door de leveranciers van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a., tenietgaan van goederen ten gevolgen van ongevallen, staking, lock-out, bedrijfsstoringen, brand, overstroming, enz.

3.Prijs van de goederen en diensten.

3.1 De prijs geldt exclusief alle wettelijke taksen en lasten, vervoers- en verzekeringskosten, die steeds ten laste van de klant vallen. Na het sluiten van overeenkomsten kan Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. zich genoodzaakt zien de prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten tengevolge van wijzigingen in de structuur ervan, onder andere met betrekking tot grondstoffen, materialen, lonen, energie, valuta-noteringen, overheidsmaatregelen van om het even welke aard, enz.

4.Levering en leveringstermijnen.

4.1 De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting versterkt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

4.2 Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding zijn tot een boete,
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.Overdracht van eigendom en risico.

5.1 De geleverde goederen en materialen blijven eigendom van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. tot volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

5.2 De klant zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materialen indien de in artikel 5.1. omschreven betalingen van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a niet zijn voldaan. Meer in het bijzonder zal de klant de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

5.3 Levering geschiedt op risico van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen, die zich tegen de mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

6.Controle bij levering en terugname of vervanging van goederen.

6.1 Bij levering van de goederen dient de klant deze onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.

6.2 Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

6.3 Eventuele klachten bij de levering wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit met de bestelling moeten, om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk acht (8) dagen na levering per aangetekend schrijven aan Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. kenbaar gamaakt worden.

6.4 Geen enkele klacht wegens verborgen gebreken zal ontvankelijk zijn indien ze Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de ontdekking van de gebreken en in ieder geval drie (3) maanden vanaf de levering.

6.5 Het onderzoek van een klacht betekent geenzins dat Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a de eventuele gegrondheid van een klacht erkent. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het vervangen van de stukken die een gebrek vertonen en waarvan de oorzaak toerekenbaar is aan Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. en omvat noch de arbeidskosten, noch de verplaatsingskosten, noch enige vergoeding voor minder genot die uitsluitend ten laste van de klant vallen.

6.6 De eventuele terugname van goederen en/of materialen zal slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke bevestiging van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. van de gegrondheid van de klacht. Goederen of materialen die niet uit de voorraad van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. geleverd moesten worden, maar overeenkomstig de bestelling van elders moesten worden geleverd, komen niet in aanmerking voor terugname of
vervanging.

6.7 De eventuele vergoeding wegens verborgen gebreken zal de prijs van de goederen of materialen in geen geval overschrijden.

6.8 Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. is in geen geval gehouden aan de klant om het even welke vergoeding om welke reden ook te betalen, indien de goederen of materialen werden bewerkt of gewijzigd, indien de aanwijzigingen van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. niet correct werden nageleefd, indien de goederen of materialen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming, indien de goederen op een ongepaste manier werden gebruikt, en in geval waarin de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de klant.

6.9 De eventuele voortverkoop door de klant van de geleverde goederen of materialen kan geen enkele verzwaring van onze aansprakelijkheid met zich mee brengen. De klant vrijwaart Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen koper tegen Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a zou kunnen richten en die de perken van de aanspraakelijkheid zouden overschrijden die de klant zelf tegen Vanlommel
Zeefdrukreclame b.v.b.a. zou kunnen laten gelden.

6.10 Het gehele of gedeeltelijke gebruik van de geleverde goederen heelt de aanvaarding van alle goederen tot gevolg. Gebruikte goederen kunnen nooit het onderwerp van klachten vormen en zullen nooit teruggenomen of vervangen worden.

7. Bijkomende voorwaarden voor het leveren van zeefdrukwerk.

7.1 De persoon die een druk- of reproductieopdracht geeft wordt verondersteld als zijnde daartoe voldoende gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever en bij uitsluiting van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. al de verantwoordelijkheid tegenover derden. Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. wijst derhalve iedere verantwoordelijkheid af inzake gebeurlijke vervolgingen wegens inbreuk op auteursrechten bij het vervaardigen van zeefdrukwerk.

7.2 Het auteursrecht en alle verdere intellectuele rechten omtrent alle door ons voor de klant vervaardigde orginele ontwerpen blijven uitdrukkelijk aan ons voorbehouden, met inbegrip van het reproductierecht. Hun afdruk of namaking onder om het even welke vorm en ongeacht het procédé maakt een inbreuk uit op de auteursrechten van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. en Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. zal dan ook gerechtigd
zijn om hiervoor de vergoedingen te vragen overeenkomstig de Wet op de Auteursrechten.

7.3 Alle clichés, modellen, ontwerpen, tekeningen, teksten, screens, enz. blijven onze uitsluitende eigendom en kunnen niet opgeëist worden door de klant.

7.4 Indien de wet zulks vereist mag de klant zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a., zelfs indien op het drukwerk de naam van de uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

7.5 De klant dient er rekening mee te houden dat de kleuren en de tinten, zowel van het materiaal als van het zeefdrukwerk, bij het bewerken een verandering kunnen ondergaan en zal Vanlommel zeefdrukreclame b.v.b.a. hiervoor nooit verantwoordelijk kunnen stellen, noch enige vergoeding eisen of dit als reden inroepen voor de weigering van de goederen.

7.5 Indien de materialen en/of goederen door de klant worden geleverd dient deze er tevens rekening mede te houden dat bij het bewerken een aantal afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering kunnen voorkomen. Indien de materialen en/of goederen door de klant worden geleverd zal het bedrukken door Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. uitsluitend gebeuren volgens de instructies en onder de verantwoordelijkheid van de klant, tegen een
overeengekomen prijs per bedrukt stuk en niet per afgeleverd stuk. De klant kan in geen geval Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. verantwoordelijk stellen voor afwijkingen inzake kwaliteit en uitvoering, noch enige vergoeding eisen of dit alles als reden inroepen voor de weigering van de goederen.

8.Bankgarantie en schorsing van de levering.

8.1 Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden machtigt de klant Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. ten alle tijde en zelfs alvorens te leveren of de levering verder door te voeren, een bankgarantie voor het nakomen van zijn belastingsverplichtingen te eisen.

8.2 Zolang de klant deze waarborg niet gesteld zal hebben, behoudt VanlommelZeefdrukreclame b.v.b.a. zich het recht om voor alle verdere leveringen of werken op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de klant zijn betalingsverplichtingen betreffende uitgevoerde leveringen of werken die reeds werden gefactureerd niet heeft voldaan.

9. Betalingsvoorwaarden.

9.1 Al onze facturen zijn contant, zonder korting en uiterlijk acht (8) dagen na factuurdatum te betalen op onze maatschappelijke zetel, behoudens andere vermelding op de voorzijde van de factuur.

9.2 Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Alle kosten, waaronder disconto- en bankkosten zijn ten lasten van de klant.

9.3 Het bedrag van de factuur die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 €. Deze verhoging komt overeen met de hinder die Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. aldus ondervindt en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Het aldus verhoogde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekstelling intrest voort gelijk aan de door de belgische banken aangerekende basisrente voor kaskredieten verhoogd met 4% maar met als minimum een rente van 10%.

9.4 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere facturen, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij de gehele of gedeeltelijke laattijdige of niet-betaling van de verhoging en de intresten zoals vermeld in artikel 9.3. van deze voorwaarden.

9.5 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. zich het recht voor om, zonder ingebrekstelling, alle leveringen op te schorten en de verdere uitvoering van de bestelde werken te staken.

9.6 Onverminderd het in artikel 6. van deze voorwaarden bepaalde, moet in geval van betwisting de factuur bij aangetekend schrijven geprotesteerd worden binnen de acht dagen na ontvangst. Als datum van ontvangst van de factuur wordt beschouwd de datum van de poststempel van de brief waarmee de factuur werd verzonden. Indien de factuur niet wordt geprotesteerd binnen deze termijn, zal zij definitief en onherroepelijk verondersteld worden aanvaard te zijn zonder voorbehoud.

9.7 De uitgifte en/of acceptatie van wisselbrieven of andere waardepapieren, houdt in geen geval schuldvernieuwing in, zodat deze voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle bijhorende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar.

9.8 De voorafgaande bepalingen houden geen enkele beperking in van het recht van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. om, ingeval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.

10. Wijziging van de toestand van de klant.

10.1 Ingeval van overlijden, onbevoegdheid, onbekwaamheid, invereffening, kennelijk onvermogen of faillissement van de klant, behoudt Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging als beëindigd te beschouwen of de geschikte waarborgen te eisen, waaronder
de garantie zoals bedoeld in artikel 8.1. van deze voorwaarden.

10.2. Indien buiten de gevallen van artikel 10.1. het vertrouwen van Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door andere daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag
stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. zich hetrecht voor om de geschikte waarborgen te eisen, waaronder de in artikel 8.1. bedoeldegarantie.

10.3. Indien de klant niet ingaat op de overeenkomstig artikel 10.1 en 10.2 gestelde eisen van waarborg of garantie, zal Vanlommel Zeefdrukreclame b.v.b.a. de gehele bestelling of een gedeelte ervan mogen annuleren, zelfs indien de goederen of materialen of diensten reeds
geheel of gedeeltelijk werden geleverd en/of gepresteerd. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding, naast de gefactureerde prijs van de geleverde goederen of diensten en forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn op de totaalprijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en de winstderving.

11.Geschillenregeling.

11.1. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel behoren.

11.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten lasten vallen van de klant en op hem worden verhaald.

Winkelwagen